دین و رسانه (ارشد)

  • دین و رسانه (ارشد)

  • شهریهدارد
  • طول دوره7 نیمسال
  • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / رسانه
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زبانفارسی

امتیاز :

کارشناسی ارشد دین و رسانه دوره ای آموزشی – پ‍ژوهشی است که فراگیران با روابط موجود بین دین و رسانه به صورت علمی و عملی آشنا می شوند تا به عنوان متخصصین حوزه ی دین و رسانه به صورت موثر و کاربردی ایفای نقش نمایند.
اطلاعات کلی :
دین از نگاه اسلام، مجموعه ای از آموزه های الهی است که با یک برنامه هدفمند، زمینه بهره مندی از دنیا را به منظور رسیدن به زندگی مطلوب دنیوی و اخروی فراهم می آورد. آموزه هایی که برای همه ی زمان ها و مکان هاست و به گروه یا نژادی خاص، اختصاص ندارد. به همین دلیل، در درون خود دارای ظرفیت هایست که بعد از چهارده قرن هنوز زنده و پویا مانده است. رشته دین و رسانه به منظور بهره گیری از این ظرفیت ها، اقدام به جذب وآموزش نیروهای توانمند، جهت معرفی و تبلیغ اسلام به جهانیان نموده است.
اهداف دوره :
پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه های الف: پژوهش های بنیادین و کاربردی ب: ایجاد توانایی تألیف، ‌تدریس و نقد و ارزیابی ج: مدیریت خرد و کلان مراکز رسانه ای دولتی یا خصوصی گسترش زمینه ی تعامل تخصصی میان نهادهای علمی و مراکز رسانه ای ایفای نقش موثر و کارآمد در معرفی معارف اسلامی
سرفصل مطالب :
مناسبات فقه ،‌ حکمت، حقوق،‌ اخلاق، هنر و ارتباطات با رسانه روش ها و فنون تبدیل پیام دینی به پیام رسانه ای و تحلیل پیام های ارتباطی آسیب شناسی و جریان شناسی رسانه های دینی مبانی و نظریات ارتباطات، رسانه و دین