تفسیر و علوم قرآن

  • تفسیر و علوم قرآن

  • شهریهدارد
  • طول دوره4 نیمسال
  • موضوعقرآن و حدیث / تفسیر قرآن
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زباناردو

امتیاز :