• شهریهندارد
  • طول دوره3 نیمسال
  • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / تبلیغ
  • نوع دورهبلند مدت - کارشناسی ارشد
  • زبانالعربية

امتیاز :