آموزش زبان English Language education
English - Free discussion
English - Free discussion
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
Start date
2022-08-20 00:00:00.000
حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌ فارسی M.A. degree
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
کلام اسلامی اردو M.A. degree
کلام اسلامي (تھيالوجي)
کلام اسلامي (تھيالوجي)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
کلام اسلامی فارسی M.A. degree
کلام اسلامی (ارشد فارسی)
کلام اسلامی (ارشد فارسی)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
کلام اسلامی العربية M.A. degree
کلام اسلامی (ارشد)
کلام اسلامی (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
مهدویت در شیعه العربية B.A. Degree
کلام اسلامی(العربي)
کلام اسلامی(العربي)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
رسانه فارسی M.A. degree
دین و رسانه (ارشد)
دین و رسانه (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
فرق شیعه فارسی B.A. Degree
معارف اسلامی
معارف اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
مهدویت در شیعه اردو B.A. Degree
کلام اسلامی(اردو)
کلام اسلامی(اردو)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
مطالعات اسلامي در غرب اردو B.A. Degree
معارف اسلامی (اردو)
معارف اسلامی (اردو)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
ادیان و مذاهب Français B.A. Degree
معارف اسلامی(Français)
معارف اسلامی(Français)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
ادیان ابراهیمی Türkçe B.A. Degree
معارف اسلامی(Türkçe)
معارف اسلامی(Türkçe)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
ادیان غیرابراهیمی Azari B.A. Degree
معارف اسلامی(Azari)
معارف اسلامی(Azari)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
آموزش زبان فارسی B.A. Degree
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
10 Semester
فارسی Associate Degree
زبان فارسی و معارف اسلامی
زبان فارسی و معارف اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
مطالعات اسلامي در غرب Français M.A. degree
مطالعات اسلامی فرانسوی
مطالعات اسلامی فرانسوی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
مطالعات اسلامي در غرب English M.A. degree
Islamic Studies
Islamic Studies
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
مطالعات اسلامي در غرب Azari M.A. degree
مطالعات اسلامی آذری
مطالعات اسلامی آذری
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
مطالعات زن و خانواده فارسی B.A. Degree
معارف اسلامی و مطالعات زنان
معارف اسلامی و مطالعات زنان
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
فلسفه اسلامی العربية B.A. Degree
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فلسفه عرفان English B.A. Degree
Islamic Philosophy and Mysticism
Islamic Philosophy and Mysticism
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فلسفه اسلامی فارسی B.A. Degree
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
شیعه‌شناسی فارسی B.A. Degree
شیعه شناسی
شیعه شناسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
اخلاق اسلامی English M.A. degree
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(English)
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(English)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
اخلاق در روایات فارسی M.A. degree
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(فارسی)
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(فارسی)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
اخلاق اسلامی العربية M.A. degree
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(عربی)
اخلاق اسلامی-اخلاق کاربردی(عربی)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فلسفه اخلاق English M.A. degree
Islamic Ethics-Moral Philosophy
Islamic Ethics-Moral Philosophy
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فلسفه اخلاق العربية M.A. degree
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فلسفه اخلاق فارسی M.A. degree
اخلاق اسلامی- فلسفه اخلاق
اخلاق اسلامی- فلسفه اخلاق
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فقه و حقوق فارسی M.A. degree
فقه خانواده
فقه خانواده
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
فقه و حقوق العربية M.A. degree
فقه الاسرة
فقه الاسرة
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
فقه و حقوق فارسی B.A. Degree
فقه اسلامی
فقه اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
فقه و حقوق العربية B.A. Degree
الشریعه الاسلامیه
الشریعه الاسلامیه
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
تفسیر قرآن English M.A. degree
Exegesis and Quranic Sciences
Exegesis and Quranic Sciences
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
تفسیر قرآن العربية M.A. degree
التفسیر و علوم القرآن
التفسیر و علوم القرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
تفسیر قرآن فارسی M.A. degree
تفسیر و علوم قران
تفسیر و علوم قران
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
تفسیر قرآن اردو M.A. degree
تفسیر اور علوم قرآن
تفسیر اور علوم قرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
علوم قرآن فارسی B.A. Degree
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
علوم قرآن اردو B.A. Degree
علوم قرآن اور حدیث
علوم قرآن اور حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
علوم قرآن العربية B.A. Degree
علوم القرآن و الحدیث
علوم القرآن و الحدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان عربی - قرقیزستان
آموزش زبان عربی - قرقیزستان
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب فارسی Language education
آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان بلند مدت، تیر 1401
آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان بلند مدت، تیر 1401
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
رسانه فارسی Short-term
تربیت کارشناس سواد رسانه‌ی
تربیت کارشناس سواد رسانه‌ی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب indonesian Short-term
Shalat
Shalat
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Spanish Short-term
La educacion de los niños en el islam
La educacion de los niños en el islam
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Spanish Short-term
Lectura del Coran
Lectura del Coran
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Spanish Short-term
La historia del islam
La historia del islam
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Russian‎ Short-term
Нравственность Ислама
Нравственность Ислама
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Français Short-term
Tajweed
Tajweed
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Türkçe Short-term
Şiayı tanımak
Şiayı tanımak
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have