آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان فـارسی
آموزش زبان فـارسی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
ادیان و مذاهب فارسی Language education
آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان بلند مدت، تیر 1401
آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان بلند مدت، تیر 1401
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
فقه و حقوق العربية B.A. Degree
الشریعه الاسلامیه
الشریعه الاسلامیه
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
فلسفه اسلامی العربية B.A. Degree
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
علوم قرآن العربية B.A. Degree
علوم القرآن و الحدیث
علوم القرآن و الحدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان عربی
آموزش زبان عربی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
علوم قرآن العربية B.A. Degree
علوم القرآن و الحدیث
علوم القرآن و الحدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فقه و حقوق فارسی B.A. Degree
فقه اسلامی
فقه اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
آموزش زبان فارسی B.A. Degree
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
10 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Has it
ادیان غیرابراهیمی Azari B.A. Degree
معارف اسلامی(Azari)
معارف اسلامی(Azari)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
مهدویت در شیعه اردو B.A. Degree
کلام اسلامی(اردو)
کلام اسلامی(اردو)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فقه و حقوق العربية B.A. Degree
الشریعه الاسلامیه
الشریعه الاسلامیه
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
علوم قرآن فارسی B.A. Degree
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فلسفه اسلامی العربية B.A. Degree
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
فلسفه و عرفان اسلامی(العربية)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
ادیان غیرابراهیمی Azari B.A. Degree
معارف اسلامی(Azari)
معارف اسلامی(Azari)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
علوم قرآن اردو B.A. Degree
علوم قرآن اور حدیث
علوم قرآن اور حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
تفسیر قرآن العربية M.A. degree
التفسیر و علوم القرآن
التفسیر و علوم القرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
آموزش زبان فارسی B.A. Degree
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
10 Semester
حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌ فارسی M.A. degree
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
علوم قرآن اردو B.A. Degree
علوم قرآن اور حدیث
علوم قرآن اور حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
شیعه‌شناسی فارسی B.A. Degree
شیعه شناسی
شیعه شناسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
تفسیر قرآن العربية M.A. degree
التفسیر و علوم القرآن
التفسیر و علوم القرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
آموزش‌های مهارتی و کاربردی فارسی Short-term
تفاوت مثبت
تفاوت مثبت
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
تفسیر قرآن فارسی M.A. degree
تفسیر و علوم قران
تفسیر و علوم قران
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی - ویژه کارمندان
آموزش زبان انگلیسی - ویژه کارمندان
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
فقه و حقوق فارسی B.A. Degree
فقه اسلامی
فقه اسلامی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
مهدویت در شیعه اردو B.A. Degree
کلام اسلامی(اردو)
کلام اسلامی(اردو)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان انگلیسی - مدرسه علوم و معارف
آموزش زبان انگلیسی - مدرسه علوم و معارف
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
تفسیر قرآن اردو M.A. degree
تفسیر اور علوم قرآن
تفسیر اور علوم قرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
آموزش‌های مهارتی و کاربردی العربية Short-term
الدوره التعلیمیه العالیه للناشطین فی مجال الثقافه
الدوره التعلیمیه العالیه للناشطین فی مجال الثقافه
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Does not have
فقه و حقوق العربية M.A. degree
فقه الاسرة
فقه الاسرة
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
علوم قرآن فارسی B.A. Degree
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌ فارسی M.A. degree
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
رسانه فارسی M.A. degree
دین و رسانه (ارشد)
دین و رسانه (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
آموزش زبان فارسی Language education
آموزش زبان عربی - مدرسه علوم و معارف
آموزش زبان عربی - مدرسه علوم و معارف
Certificate
Does not have
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
ادیان ابراهیمی Türkçe B.A. Degree
معارف اسلامی(Türkçe)
معارف اسلامی(Türkçe)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
شیعه‌شناسی فارسی B.A. Degree
شیعه شناسی
شیعه شناسی
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
فلسفه اخلاق العربية M.A. degree
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فلسفه اخلاق العربية M.A. degree
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
الاخلاق الاسلامیة- فلسفة الاخلاق
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
تفسیر قرآن English M.A. degree
Exegesis and Quranic Sciences
Exegesis and Quranic Sciences
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
فقه و حقوق العربية M.A. degree
فقه الاسرة
فقه الاسرة
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
7 Semester
تفسیر قرآن اردو M.A. degree
تفسیر اور علوم قرآن
تفسیر اور علوم قرآن
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
4 Semester
روان‌شناسی فارسی Short-term
تربیت مدرس روانشناسی اسلامی
تربیت مدرس روانشناسی اسلامی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
ادیان و مذاهب Français B.A. Degree
معارف اسلامی(Français)
معارف اسلامی(Français)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
ادیان ابراهیمی Türkçe B.A. Degree
معارف اسلامی(Türkçe)
معارف اسلامی(Türkçe)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
8 Semester
کلام اسلامی العربية M.A. degree
کلام اسلامی (ارشد)
کلام اسلامی (ارشد)
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester
آموزش‌های مهارتی و کاربردی فارسی Short-term
موشن گرافی
موشن گرافی
Certificate
Has it
Type of presentation
Online
Tuition fee
Does not have
فلسفه عرفان English B.A. Degree
Islamic Philosophy and Mysticism
Islamic Philosophy and Mysticism
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
9 Semester
مطالعات اسلامي در غرب English M.A. degree
Islamic Studies
Islamic Studies
Certificate
Does not have
Type of presentation
Offline
Tuition fee
Has it
Start date
2022 Sep
Course length
5 Semester