آموزش زبان انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی

 • گواهی دورهدارد
 • نوع ارائهآنلاین
 • شهریهدارد
 • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / آموزش زبان
 • نوع دورهآموزش زبان
 • زبانفارسی

امتیاز :

مشاهده بازگشت

اساتید دوره

 • عکس محمد جمال شاكري TEACHER محمد جمال شاكري
 • عکس نفيسه سادات حسيني TEACHER نفيسه سادات حسيني
ویدئوی معرفی دوره :
Intro Clip
دروس دوره :
 • موضوع 1
 • موضوع 2
 • موضوع 3
 • موضوع 4
 • موضوع 5
 • موضوع 6
 • موضوع 7
 • موضوع 8
 • موضوع 9
 • موضوع 10
 • موضوع 11
 • موضوع 12
 • موضوع 13
 • موضوع 14
 • موضوع 15
 • موضوع 16
 • موضوع 17
 • موضوع 18
 • موضوع 19
 • موضوع 20
 • موضوع 21
 • موضوع 22
 • موضوع 23
 • موضوع 24
 • موضوع 25
 • موضوع 26
 • موضوع 27
 • موضوع 28
 • موضوع 29
 • موضوع 1
 • موضوع 2
 • موضوع 3
 • موضوع 4
 • موضوع 5
 • موضوع 6
 • موضوع 7
 • موضوع 8
 • موضوع 9
 • موضوع 10
 • موضوع 11
 • موضوع 12
 • موضوع 13
 • موضوع 14
 • موضوع 15
 • موضوع 16
 • موضوع 17
 • موضوع 18
 • موضوع 19
 • موضوع 20
 • موضوع 21
 • موضوع 22
 • موضوع 23
 • موضوع 24
 • موضوع 25
 • موضوع 26
 • موضوع 27
 • موضوع 28
 • موضوع 29